Beleidsplan

Beleidsplan StichtingZCL

Inhoudsopgave

1.   Inleiding

1.1           Voorwoord

1.2   Bestuur
1.3   Nevenfuncties bestuursleden

2.      Strategie

2.1.     Kernprincipes van de StichtingZCL
    2.1.1.      Statutaire doelstelling
              2.1.2.      Statutaire verwezenlijking doelstelling
              2.1.3       Statutair vastgelegd ideëel doel en beoogt niet het
                             maken van winst
               2.1.4.      Statutair vastgelegd bestemming liquidatiesaldo

2.2.   Beleid
       2.2.1.   Visie
       2.2.2.    Missie
       2.2.3.    Doelstellingen
                    2.2.3.1 De StichtingZCL heeft 8 doelstellingen
       2.2.4.    Hoe te bereiken

2.3 Jaarplan 2018 StichtingZCL

2.4 Omgevingsanalyse StichtingZCL

2.5 Jaarbegroting 2018 Stichting ZCL


1. Voorwoord

In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van de Stichting Ziekenhuis Chronische Lyme

opgericht op 6 februari 2018, hierna te noemen StichtingZCL, het actuele beleid vast. Dit

beleidsplan, versie 1 Beleidsplan StichtingZCL d.d. februari 2018,  is vastgesteld in de

bestuursvergadering van 23 februari 2018. Het beleidsplan zal jaarlijks worden aangepast. Het

werkgebied van de StichtingZCL is Nederland. Voor de realisatie van het ziekenhuis gaan wij ook

samenwerkingen aan met organisaties, overheden, bedrijven en particulieren in het buitenland.

Het moto van de StichtingZCL is: ‘Links of rechtsom, het ziekenhuis gespecialiseerd in chronische

Lyme zal er komen!’

Wij komen voor de zwijgende massa op die chronische Lyme heeft , die er nu allemaal alleen

voorstaan.  Deze wanhopige mensen zonder zicht op een toekomst zonder pijn omdat ze

uitbehandeld zijn of niet erkend zijn, zijn  inmiddels met honderdduizenden samen. Echter

iedereen levert nu nog zijn individuele strijd, voorzover dat nog op te brengen is. Van al deze

mensen is het leven opgehouden op het moment dat ze geterroriseerd werden door de infectie.

Chronische Lyme treft ook baby s en kinderen die nu zonder adequate behandeling een vreselijk

leven hebben. Hier gaan en moeten wij als StichtingZCL wat aan doen! Wij hopen dat we in 2018

kunnen gaan starten met het landelijk ziekenhuis gespecialiseerd in chronische Lyme. Daarvoor

gaan we veel geld werven, het doel is 20 miljoen in 2018!

1.1 Bestuur

Het bestuur van de StichtingZCL bestaat uit drie bestuursleden. Drs MCs H. (Hélène)

C.A.M. van Tol als voorzitter, A. (Lisa) E. de Vries Sousa Aniceto als secretaris en M.

(Martin) Johannes de Jong als penningmeester. Zij ontvangen geen beloning voor hun

werkzaamheden. Wel hebben ze recht op de door hen in de uitoefening

van hun functie gemaakte kosten. Zie hiervoor het Huishoudelijk Reglement d.d. 23

februari 2018.

1.2 Nevenfuncties bestuursleden

De secretaris heeft als onbezoldigde nevenfuncties:

projectleider ‘ Pas op voor loverboys’, landelijk;

projectleider ‘ Oog voor de medemens’, regionaal ;

mede-projectleider ‘ Lyme dat blijft plakken’ , landelijk.

De penningmeester heeft als onbezoldigde nevenfunctie:

Voorzitter van de KBO Katholieke Ouderen Bond afdeling Geesteren.

2. Strategie

2.1 Kernprincipes van de StichtingZCL

2.1.1. Statutaire doelstelling

De doelstelling van de StichtingZCL is vastgelegd in artikel 2 sub 1 a t/m d van de Statuten

d.d. 6 februari 2018 en luidt als volgt:.


Artikel 2:

1. De stichting heeft ten doel:

  1. het (laten) realiseren van en het (doen) in stand houden van een gespecialiseerd                       ziekenhuis voor mensen met chronische Lyme en/of andere persisterende infectieziekten om deze mensen te (laten) voorzien van medische behandeling en zorg;

b.     het (laten) verrichten van onderzoek op het gebied van Lyme en/of andere persisterende chronische infectieziekten, alsmede het financieel ondersteunen van dergelijke onderzoeken;

c.     het behartigen van de belangen van het hiervoor sub a. te realiseren ziekenhuis en
van mensen met chronische Lyme en/of andere persisterende chronische infectieziekten, waaronder uitdrukkelijk begrepen het in rechte vertegenwoordigen;

d.    het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2.1.2.  Statutaire verwezenlijking doelstelling

Hoe de Stichting tracht haar doel te verwezenlijken is vastgelegd in artikel 2 sub 2 a t/m d

van de Statuten.

Artikel 2:

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a.  het houden van collectes;
b. het aanvragen van subsidies;
c. het organiseren van inzamelingsacties;
d. andere wettige middelen.

2.1.3.  Statutair vastgelegd ideëel doel en beoogt niet het maken van winst

In artikel 2 sub 3 staat dat de stichting een ideëel doel heeft en niet beoogt het maken van

winst.

Artikel 2:

3. De stichting heeft een ideëel doel en beoogt niet het maken van winst.

2.1.4.   Statutair vastgelegd liquidatiesaldo

In artikel 12 met het kopje’ ontbinding en vereffening’ is bij sub 3 vastgelegd dat een

batig liquidatiesaldo dient te worden besteed ten behoeve van een Algemeen Nut

Beogende Instelling

Artikel 12:

3. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het
liquidatiesaldo vastgesteld. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgelegd. Een batig liquidatiesaldo dient te worden besteed ten behoeve van een Algemeen Nut Beogende Instelling met een soortgelijk doelstelling of van buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogd en die een soortgelijke doelstelling heeft.

2.2. Beleid

2.2.1.    Visie

Onze visie is dat mensen met chronische Lyme, de ziekte van Lyme,  meer kwaliteit

van leven moeten hebben. Door meer kwaliteit van leven te realiseren voor mensen met

chronische Lyme cq persisterende infecties stopt het sociaal en maatschappelijk isolement

waarin een chronische Lyme patiënt geraakt als deze persoon in de reguliere zorg

uitbehandeld is.

2.2.2. Missie

De missie van de StichtingZCL is om meer kwaliteit van leven voor chronische Lyme

patiënten te realiseren, door een landelijk ziekenhuis gespecialiseerd in chronische Lyme

op te gaan zetten. In dit ziekenhuis is niemand uitbehandeld. Op deze wijze blijven

chronische Lyme patiënten op één plek waar de behandeling wordt voortgezet net zolang

totdat iemand weer kwaliteit van leven krijgt. Tevens wordt de behandeling zonodig

herhaald , om meer kwaliteit van leven te blijven garanderen. Indien de infectie weer terug

komt, zullen de artsen de behandeling weer voortzetten.

De artsen en het verpleegkundig personeel in het ziekenhuis zijn volledig gespecialiseerd

in de behandeling en zorg van chronische Lyme.

Als de behandeling plaatsvindt en meer kwaliteit van leven oplevert, kan iemand met

chronische Lyme gaan starten met zijn of haar re-integratie. Zodoende is de behandeling

een voorwaarde om te kunnen komen tot stap twee, het re-integreren.

2.2.3.  Doelstellingen

Om de visie en de missie te kunnen omzetten in daden, heeft de StichtingZCL 8

doelstellingen geformuleerd, die de komende 3 jaar zullen worden uitgevoerd.

Het eerste doel is tevens ook het belangrijkste doel dat als eerste zal worden gerealiseerd,


wil de rest van de doelen ook vorm gaan krijgen.  Waarbij doelstelling 5 ook helpt om doel

1 z.s.m. te bereiken. Wij hopen dan ook dit jaar met de aanvraagprocedure bij het


Ministerie van VWS voor de realisatie van het landelijk ziekenhuis gespecialiseerd in


chronische Lyme te starten.

2.2.3.1    De StichtingZCL heeft 8 doelstellingen:


1      Landelijk gespecialiseerd ziekenhuis voor chronische Lyme realiseren.

2      Landelijke gespecialiseerd ziekenhuis voor chronische Lyme operationeel houden.

3     Meer kwaliteit van leven geven aan mensen met chronische Lyme, persisterende
       infecties.

4     Medische deskundigheid op één plek en bevorderen van kennis t.a.v. chronische
       Lyme, persisterende infectie(s).

5     Samen met overheden, organisaties en bedrijven werken aan een betere medische
       behandeling en zorg bij chronische Lyme.

6    Vormgeven aan de re-integratie van mensen met chronische Lyme in de maatschappij,
       bij werkgevers en scholen.
  

7    Aan het sociale en maatschappelijke isolement een einde maken door de chronische
      Lyme, de persisteren infectie(s)  te behandelen.

8   De uitzichtloosheid en wanhoop stoppen bij een persisterende infectie, mensen weer
     een toekomst geven.

NB. In de Statuten van de StichtingZCL is nadrukkelijk opgenomen, dat ook andere

persisterende infecties terecht kunnen in het ziekenhuis. Zoals bijv. QKoorts patiënten of

andere persisterende infecties. Ook bij deze mensen geldt dat meer kwaliteit van leven bij

de behandeling en zorg van deze patiënten voorop zal staan. Vooralsnog zal de focus van

de StichtingZCL liggen op mensen met chronische Lyme of een verdenking op chronische

Lyme cq de Ziekte van Lyme.

2.2.4.     Hoe de doelstellingen te bereiken

1) Door het mobiliseren van grote steun:
specifiek voor doel 1, de overige doelen liggen in het verlengde daarvan
De StichtingZCL wil haar doelstellingen bereiken door ten eerste de steun onder zeer veel

Nederlanders te gaan mobiliseren door in de publiciteit te gaan met wat het betekent om

Lyme te hebben. Daarbij wordt de noodzaak van het op te zetten landelijk

gespecialiseerde ziekenhuis in chronische Lyme continue onder de aandacht gebracht.

2) Regionale actie naar media en overheden: specifiek voor doel 1, de overige doelen liggen in het verlengde daarvan
Per provincie gaan wij media acties houden. Daarbij worden alle gemeenten en

provinciehuizen betrokken. Zowel krant, TV als radio wordt hierover benaderd. Wij gaan

voor een 100% media dekking.

3) Landelijke actie naar media en overheden: specifiek voor doel 1, de overige doelen liggen in het verlengde daarvan

De landelijke TV, radio en kranten worden eveneens benaderd. Hiervoor worden

persberichten opgesteld.

Tevens worden de betrokken ministeries aangeschreven en uitgedaagd tot actie over te

gaan.

4) Iedereen die kan en wil helpen benaderen wij, specifieke rol voor ambassadeurs: specifiek voor doel 1, de overige doelen liggen in het verlengde daarvan
Mensen, organisaties, bedrijven die ons kunnen helpen bij het realiseren van het

ziekenhuis benaderen wij individueel via ons netwerk. Dat breidt met de dag uit. Wij zijn

hierbij ook nadrukkelijk op zoek naar ambassadeurs voor onze StichtingZCL.

5) Werkvelddagen: specifiek voor doel1, 2 en 4. de overige doelen liggen in het verlengde hiervan.

Tevens willen wij de ‘ StichtingZCL werkvelddagen’  gaan organiseren, waar constructief

en oplossingsgericht wordt nagedacht door organisaties en overheden en andere

betrokkenen over de realisatie van het ziekenhuis. Wat is daar voor nodig? Welke

knelpunten zijn er nu?
Deze dag wordt georganiseerd door de StichtingZCL . De deelnemers betalen een

bepaald bedrag voor deelname. Hierbij zit ook een deel wat gebruikt zal worden als gift

voor de realisatie van het landelijk ziekenhuis.

Primair doel van een dergelijke bijeenkomst is met elkaar te komen tot een zsm realisatie

van het ziekenhuis. De bijeenkomsten zijn tevens netwerkbijeenkomsten om mensen die

met chronische Lyme te maken hebben, nader tot elkaar te laten komen.

6. Houden van grote Inzamelingsacties: specifiek voor doel 1, de overige doelen liggen in het verlengde daarvan
De Stichting ZCL heeft miljoenen nodig om haar doelstellingen te kunnen realiseren. Het

doel voor het jaar 2018 is als opbrengst 20 miljoen euro. Dit geld wordt besteed aan de

realisatie van het ziekenhuis waarbij ook het streven is dit jaar de aanvraagprocedure in te

gaan bij het ministerie van VWS.  Hiervoor worden grote geldinzamelingsacties.  Dit

gebeurt  altijd in samenwerking met andere organisaties en bedrijven die onze

doelstellingen ondersteunen. Daarvoor zijn wij nu op zoek naar mensen  die werken bij

organisaties of bedrijven, die dit samen met ons gaan realiseren. TV acties, landelijk en

regionaal, dragen hieraan bij. Evenals radioacties. Ook wil de StichtingZCL samen met de

Rabobank regionaal kleinere inzamelingsacties gaan houden. Hiervoor worden de

benodigde contacten gelegd om tot realisatie van deze inzamelingsacties te komen. Aan

sportieve evenementen  kan hierbij gedacht worden evenals theater.

7. Alleen inzamelingsacties die bijdragen aan een structurele oplossing voor iedereen met chronische Lyme: specifiek voor doel 1, de overige doelen liggen in het verlengde daarvan
De StichtingZCL houdt zich alleen bezig met inzamelingsacties die gericht zijn op een

structurele oplossing die iedereen die chronische Lyme heeft ten goede komt. De

StichtingZCL zal daarom nooit bijdragen leveren aan individuele crowdfundingsacties.

8. Kleinere inzamelingsacties georganiseerd door de StichtingZCL of door anderen voor de StichtingZCL: specifiek voor doel 1, de overige doelen liggen in het verlengde daarvan
De StichtingZCL wil samen met de Rabobank regionaal kleinere inzamelingsacties gaan

houden. Hiervoor worden de benodigde contacten gelegd om tot realisatie van deze

inzamelingsacties te komen. Eveneens gaat de StichtingZCL met andere organisaties ook

samenwerking aan om inzamelingsacties te houden.  De opbrengsten  komen dan geheel

ten goede van de StichtingZCL. Deze inzamelingsacties vinden plaats door sportieve

evenementen te organiseren, wandeltochten, maar ook kan hierbij worden gedacht aan

theater. Tevens zijn alle acties die anderen organiseren om geld op te halen voor de

StichtingZCL zeer welkom. Wij zullen de mensen hier ook in adviseren en steunen indien

ze contact met ons opnemen. Daarmee zijn ook de kleine inzamelingsacties meer dan

welkom.

9. Het houden van collectes: specifiek voor doel 1, de overige doelen liggen in het verlengde daarvan
De StichtingZCL is voornemens om in Nederland collectes te gaan houden. Hiervoor zal een

vrijwilligersteam worden samengesteld die deze collectes gaan coördineren. Per gemeente zal

bekeken worden of er vrijwilligers te vinden zijn om deze collecte te houden. Voor de awareness

dat chronische Lyme moet worden behandeld en de mobilisatie van de grote steun voor het

ziekenhuis is dit zeer belangrijk.

10. Het behalen van het CBF keurmerk: specifiek voor doel 1, de overige doelen liggen in het verlengde daarvan
De StichtingZCL heeft het CBF keurmerk hard nodig om te worden erkend als goed doel.

Dit zal de Nederlanders helpen bij het positioneren van de StichtingZCL en dat de

StichtingZCL links of rechtsom het ziekenhuis gaat realiseren.

11. Het verkrijgen van de ANBI beschikking bij de Belastingdienst: s
pecifiek voor doel 1, de overige doelen liggen in het verlengde daarvan
De ANBI beschikking helpt bij het bouwen van vertrouwen als mensen gaan doneren aan de

StichtingZCL. Op dit moment is er nog geen BTW nummer afgegeven door de Belastingdienst. Als

dit is gebeurd, zal de ANBI aanvraag direct worden gestart.

12. Samenwerkingen worden openbaar gemaakt indien de samenwerkende partij hiermee akkoord is: specifiek voor doel 1 en 5
Indien de StichtingZCL een samenwerking is aangegaan of anderszins contact heeft gelegd met

een organisatie, overheidsinstantie of bedrijf om te komen tot een spoedige realisatie van het

ziekenhuis dan wordt dit vermeld bij berichten. Dit geeft andere organisaties, bedrijven en

overheden een extra stimulans om ook mee te doen.

Wij hopen door constructief te bouwen steeds dichter bij onze doelstellingen te komen!

2.3 Jaarplan 2018 StichtingZCL

December 2017     Diverse gesprekken gevoerd over het idee om een ziekenhuis te beginnen

Januari 2018          Diverse gesprekken voeren over de oprichting van een ziekenhuis
                               Aanloop naar oprichting StichtingZCL
      Diverse Domeinnamen kopen en hosting regelen bij provider

Februari 2018       Diverse gesprekken voeren voor realisatie ziekenhuis

      Opzetten van website van de StichtingZCL in WorldPress

        6/2 Oprichting en ondertekening van Statuten van de Stichting Ziekenhuis
                                    Chronische Lyme
      6/2 Inschrijving Kamer van Koophandel
                              13/2 Openen van bankrekening bij de Rabobank
                  Schrijven voor website, vullen van website
      Schrijven van beleidsplan StichtingZCL
      Schrijven van Jaarplan StichtingZCL
      Schrijven van Huishoudelijk Reglement StichtingZCL
      Veranderen van provider ivm meer aantallen van unieke bezoekers website
      Migreren van website stichtingzcl.nl naar andere provider
      Kopen van internationale domeinnamen voor de StichtingZCL
      Outlook opzetten voor Stichting
      Met media contacten leggen voor publicatie en deelname radio/tv uitzendingen
      Visitekaartjes regelen
      Aanvragen van CFB keurmerk
      Donateurs registratie opzetten
      Diverse bestuursvergaderingen

     
Maart 2018       Diverse gesprekken voeren voor realisatie ziekenhuis
      Naam ziekenhuis vastleggen Kamer van Koophandel
      Aanmelden en lid worden van de NVZ, Nederlandse Vereniging Ziekenhuizen
      Aanmaken StichtingZCL in sociale media
      Opzetten van internationale website in World Press
      Na ontvangst BTW nummer, (nog in afwachting) ANBI status aanvragen bij de
                               Belastingdienst
      Met media contacten leggen voor publicatie en deelname radio/tv uitzendingen
      Organiseren van StichtingZCL Werkvelddag
      Uitnodigen organisaties en betrokkenen voor StichtingZCL Werkvelddag
      Giften registratie opzetten
      Onkosten en uitgaven in kaart brengen voor eerste kwartaal.
      Met media contacten leggen voor publicatie en deelname radio/tv uitzendingen
      Diverse bestuursvergaderingen
      Begroting verder opzetten
      Website verder aanvullen
      Internationale website opzetten
      BTW aangifte eerste kwartaal
      Campagne ‘ Lyme is levenslang’ erbij betrekken
      Inventariseren vereisten aanvraagprocedure voor het ziekenhuis
      Mobiliseren van grote steun voor het ziekenhuis
      Collecteer mogelijkheden in kaart brengen
      Vrijwilligersteam voor collecte samenstellen
      Overheden benaderen voor steun aan StichtingZCL
      Samenwerkingen met overheden aangaan, waaronder UWV, RIVM en
                               Ministerie van VWS
      Donateuren werven via website en media
                  Organiseren en uitnodigen deelnemers StichtingZCL werkvelddag
                              Inzamelingsacties opzetten
      Actie stukje ziekenhuis kopen

      Bestuursvergadering afsluiting tweede kwartaal

April 2018       Donateuren werven via website en media
                               Inzamelingsacties opzetten
                               Met media contacten leggen voor publicatie en deelname radio/tv uitzendingen
      Lymedatblijftplakken fotoactie opzetten
      BTW aangifte eerste kwartaal
      Bestuursvergadering afsluiting tweede kwartaal

Mei 2018               De StichtingZCL Werkvelddag wordt gehouden
           Inventarisatie van uitkomsten StichtingZCL Werkvelddag
      Aanloop naar aanvraagprocedure voor het ziekenhuis verder in kaart brengen
                              voor de WTZI toelating van het Min van VWS
      Donateuren werven via website en media
                              Inzamelingsacties opzetten

Juni 2018       Donateuren werven via website en media

        Inzamelingsacties houden
      Opstarten ziekenhuis

Juli 2018         Donateuren werven via website en media

        Inzamelingsacties houden
                               BTW aangifte tweede kwartaal
                  Bestuursvergadering afsluiting tweede kwartaal

Aug 2018       Opstarten collecteren
      Inzamelingsacties houden samen met Rabobank
      Schoolcampagne

Sept 2018       Extra aandacht vragen voor gevaarlijke tekenbeetmaand, de maand van de
      nieuwe slachtoffers en dat specialisme hard nodig is dan
      Organisaties betrekken bij acties
      Collecteren per gemeente
      Afsluiting derde kwartaal
      Bestuursvergadering afsluiting derde kwartaal
     

Oktober 2018       Met BNN ers speciale acties doen
      Inzamelingsacties houden
      TV en radio spots
      Spullen voor webshop inkopen

November 2018    Organiseren decemberacties
      Webshop opzetten
      Inzamelingsacties houden
      Massa van Lymers mobiliseren om donateur te worden

December 2018   December acties, tv spots met BNN ers en radiospots
    Jaar afsluiten

Van aug 2018 t/m 2020. Ziekenhuis wordt steeds verder vormgegeven. Op de website staat

hoever we zijn onder het kopje ziekenhuis. Komende maanden en komende 2 jaar zelfde

activiteiten blijven voortzetten. Fondsenwerving, donateurswerving, vertrouwen van grote publiek

winnen. Duidelijk maken aan grote publiek dat chronische Lyme hebben betekent dat je leven

totaal anders wordt dan voorheen. Het voelt als een straf, elke nacht en elke dag ziek zijn. Nooit

een dag dat je dat niet bent. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de campagne van Lisa de Vries

Sousa Aniceto en Verona Hendriksen die Lymedatblijftplakken als doorlopende campagne onder

de aandacht brengen. Als StichtingZCL gaan we hun ijzersterke fotocampagne gebruiken ‘ Lyme is

levenslang’ .Op de foto’s zijn  Lymepatiënten achter de tralies gefotografeerd ophoudende het

bordje

’Lymepatiënt’.  Hiermee wordt de awareness voor de noodzakelijkheid van het ziekenhuis via grote

media campagnes opgewekt. Tevens worden mensen, bedrijven, organisaties, overheden en BNN

ers die de Lymepatiënten steunen gefotografeerd met een bordje steun Lymepatiënten. Dit gaan

de ambassadeurs van de StichtingZCL ook doen en daarnaast ook iedereen die dit steunt. Op

deze manier spreekt iemand publiekelijk zijn steun uit. Hiervoor wordt een bepaald bedrag

gevraagd. Met eventueel het extra bedrag dat wordt gedoneerd. Ook wordt regionaal de media

benaderd, zodat ze mee gaan werken aan publicaties en inzamelingsacties. Collecteren per

gemeente voor de StichtingZCL is dit najaar van 2018  gepland. Voor de decembermaand komen

er speciale acties om te zorgen voor nog meer donaties en giften . Eind 2018 wordt de webshop

opgezet. In 2019 gaan we de overige 10 miljoen ophalen als deze in 2018 nog niet is bereikt. Voor

de andere jaren zal eveneens veel geld voor de StichtingZCL worden geworven, dit geld is nodig

om  de overige  7 doelstellingen te realiseren.

2.4 Omgevingsanalyse

In Lymeland zitten veel versnipperde groepen die er allemaal belang bij hebben te lijken blijven

bestaan. De samenwerking tussen deze partijen komt daardoor niet tot stand. De mensen met

Lyme zijn gewend er geheel alleen voor te staan. Deze mensen, de Lymepatiënten,  moeten over

de streep worden getrokken dat ze het vertrouwen gaan krijgen dat er nu een structurele oplossing

is voor iedereen. Jarenlang staan ze er al alleen voor, jarenlang zijn ze door niemand geholpen of

gehoord.

Het modern bedelen zal zolang het ziekenhuis er niet is alleen maar toenemen. Allemaal

individuen die de hand ophouden zoals bij Lopen voor Lyme of individuele acties om via hun

sociale netwerk geld te verkrijgen voor een behandeling in het alternatieve circuit. Wanhopige

acties, individuele acties die niet leiden naar een structurele oplossing.

Lymeland is verdeeld en chronische Lyme is nergens belegd. Ook de overheid, het NLE, de

Lymevereniging en andere betrokkenen zullen er eerst van overtuigd moeten zijn dat het

ziekenhuis er ook echt gaat komen alvorens ze constructief gaan meedenken en meewerken.

Artsen die keihard ontkennen dat chronische Lyme bestaat zullen dit nog hardnekkiger gaan doen.

Het vinden van ambassadeurs,  organisaties en bedrijven die met ons willen samenwerken en

personen is cruciaal wil het ziekenhuis er snel komen.

2.5 Jaarbegroting 2018 Stichting ZCL

Inkomsten uit werving 20,000.000,00
Voor de realisatie van het ziekenhuis is 30.000.000 nodig

Kosten
Domeinnamen   300,00
Hostingkosten   300,00
Notariskosten oprichting   311,00
KvK inschrijving     50,00
Visitekaartjes   200,00
Lidmaatschap NVZ (bij oprichting ziekenhuis) 4700,00
CBF keurmerk   250,00
Besprekingen, declaraties 4000,00
Telefoonkosten, internet   700,00
Organiseren van Veldwerkdag 2000,00
Opstarten van webshop   600,00
Voorlichtingsmateriaal 400,00
Materiaal voor inzamelingsacties   400,00
Post versturen   100,00
Kopieerkosten   100,00
Kantoorbenodigdheden   200,00
Brandstofkosten 2500,00